V rámci občanského práva poskytujeme právní služby  zejména v těchto oblastech:

 

Zázvazkové právo občanské

příprava, připomínkování a sepis všech smluvních typů upravených v občanském zákoníku (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy,  smlouvy o zprostředkování, apod.)

 

Náhrady škody a závazky z bezdůvodného obohacení

vymáhání škod způsobených na zdraví, na majetku, vydání bezdůvodného obohacení

 

Dědictví

spory o dědictví, konzultace a právní poradenství, zastoupení v dědickém řízení, dědické dohody, závěti, návrhy věřitelů zůstavitele na odloučení pozůstalosti, apod.

 

Zastupování klientů před soudy

všech stupňů při vymáhání jejich nároků a poskytování ochrany jejich právům a oprávněným zájmům

 

Věcná práva a právní vztahy k nemovitostem

všechny právní úkony týkající se nemovitostí, služebnosti, zástavní práva, předkupní práva

 

Sousedské spory

spory mezi sousedy, týkající se plotů, stromů, keřů, hluku, imisí apod. - nový občanský zákoník stanoví jasná pravidla pro sousedské soužití

 

Ochrana osobnosti

zahrnuje ochranu života, zdraví, osobní a občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, rodinného života, jména dobré pověsti a projevů osobní povahy

žaloby na ochranu osobnosti, žaloby na zdržení se neoprávněných zásahů do osobnosti,  žaloby na odstranění následků neoprávněných zásahů, žaloby na přiznání přiměřeného zadostiučinění

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod