Potřebujete zastoupení před soudem nebo před rozhodcem?

Zastoupení na straně žalobce

V případě, že chcete vyřešit určitou spornou záležitost, nabízíme nejprve zastoupení pro mimosoudní jednání. Protistaně je předložen návrh dohody. Ve většině případů se po jednání s advokáty stran najde vhodné řešení, které jsou obě strany sporu ochotny přijmout.

Teprve pokud strany nedojdou ke kompromisnímu řešení, vypracujeme na základě udělené plné moci příslušnou žalobu a spor zastupujeme před soudem nebo před rozhodcem či rozhodčím soudem.

 

Zastoupení na straně žalovaného

Pokud je Vám doručena žaloba od soudu s žádostí o vyjádření se k ní, nebo obdržíte platební rozkaz s poučením o možnosti podání odporu, nebo Vám bude doručena obsílka od rozhodčího soudu či rozhodce s žádostí o vyjádření se k podanému návrhu, nepodceňujte význam takových úkonů a obraťte se raději na advokáta. V řadě případů máte možnost se účinně bránit. Pokud nás v takovém případě kontaktujete, nabízíme Vám v rámci konzultace návrh dalších právních kroků, zhodnocení Vašeho postavení v soudním či rozhodčím řízení a v případě potřeby budeme v těchto řízeních bránit Vaše zájmy a převezmeme za tím účelem Vaše zastoupení .

 

Nejčastěji zastupujeme např. spory z půjček, vyplacení podílů v uzavřených dohod o vypořádání majetku manželů, či z dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek proti dlužníkům, dále v soudních řízeních týkajících se existence nájemního vztahu, při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, řízení týkající se závazkového práva, vymáhání dluhů, vyklizení nemovitostí, bytů, ve věcech vlastnického práva, sousedských sporů, nájmu nebytových prostor, odpovědnosti za škodu a ochrany osobnosti, ve věcech zvýšení či snížení výživného na děti, v řízeních o rozvod manželství, o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a řada dalších.

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod