Informace pro spotřebitele

Způsob určení odměny za právní služby

Advokátka JUDr. Romana Dvořáková poskytuje právní služby za úplatu. Základní právním předpisem pro určení odměny za právní služby je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen "smluvní odměna"); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky o mimosmluvní odměně.

V případě mimosmluvní odměny je dle vyhlášky určena z tarifní hodnoty sazba mimosmluvní odměny za  jeden úkon právní služby. Celková výše odměny pak závisí na počtu úkonů právní služby, které je třeba ve věci vykonat. Vyhláška specifikuje, co se považuje za úkon právní služby.

S advokátkou se lze smluvně dohodnout také na paušální částce za vyřízení věci, a to v závislosti na předpokládanému počtu úkonů ve věci a na složitosti případu.

Klient hradí právní služby na základě vystavené faktury v hotovosti v advokátní kanceláři nebo bezhotovostně ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Advokátka je plátce DPH, a proto se k celkové ceně připočítá 21% DPH.

Odstoupení od Dohody o poskytování právních služeb

Klient je oprávněn, v případě uzavření Dohody o poskytování právních služeb distančním způsobem, tedy prostředky komunikace na dálku nebo pokud je dohoda uzavřena mimo prostor sloužící k podnikání do 14 dnů ode dne uzavření Dohody o poskytování právní služby od této bez udání důvodu odstoupit. Pro odstoupení postačí v uvedené lhůtě zaslat na e-mail advokátky romana.dvorakova@iol.cz , popř. na adresu sídla Advokátní kanceláře JUDr. Romana Dvořáková, advokátka, nám. Svobody 18, 669 02  projev vůle o odstoupení, tedy text ve znění: Odstupuji tímto od Dohody o poskytování právních služeb ze dne __________ a připojit své jméno a při zaslání poštou také svůj podpis.

Odstoupení od smlouvy však není možné, pokud již advokátka na žádost klienta započala s výkonem právní služby, resp. pokud je v dohodě o poskytování právních služeb uvedeno, že klient požaduje, aby s výkonem právní služby bylo započato ihned po uzavření Dohody o poskytnutí právní služby.

Práva z vadného plnění

Klient – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, reklamaci na poskytnuté služby u JUDr. Romany Dvořákové, advokátky, a to písemně na adrese nám. Svobody 18, Znojmo 669 02. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

JUDr. Romana Dvořáková, advokátka je povinna reklamaci Klienta přijmout. Rovněž je povinna Klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

JUDr. Romana Dvořáková, advokátka rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se JUDr. Romana Dvořáková, advokátka s Klientem nedohodne na delší lhůtě.

Klient bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním JUDr. Romany Dvořákové, advokátky, ale pouze jejím právním názorem, není důvodem k reklamaci.

Informace o mimosoudním řešení sporu

Je-li Klient spotřebitelem, má v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu z Dohody o poskytování právních služeb. K řešení spotřebitelského sporu je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR věcně příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje u České advokátní komory na návrh Klienta. Předpokladem podání návrhu je podle § 20n odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu u JUDr. Romany Dvořákové, advokátky. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu u advokátky poprvé.

Pro více informací o mimosoudním řešení sporu se může Klient obrátit na JUDr. Romanu Dvořákovou, advokátku, Českou advokátní komoru, Českou obchodní inspekci nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další podrobnosti o mimosoudním řešení lze nalézt rovněž přímo v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod