Advokátní úschova – bezpečný převod peněz při převodu nemovitostí

Při převodu nemovitostí klientům vždy doporučujeme a nabízíme složení kupní ceny do advokátní úschovy.
Složit kupní cenu do úschovy realitní kanceláře je obecně považováno za rizikové. Realitní kancelář se v mezidobí od podpisu převodní smlouvy do zápisu vlastnictví na katastru nemovitostí  může  dostat do finančních problémů a kupní cenu by již nepřeposlala prodávajícímu. Velice snadno se tak lze dostat do situace, kdy nebudete mít ani nemovitost,  ani peníze, viz časté případy publikované v médiích. Advokát je zapsán u České advokátní komory, jeho činnost musí být v souladu se zákonnými  předpisy o advokacii  a je zaručeno,  na rozdíl od úschov u realitních kanceláří, že finanční prostředky  budou z úschovy vždy  vyplaceny.

U advokátní úschovy se jedná o  zadržení  kupní ceny na úschovním účtu advokátní kanceláře, a to  do doby splnění podmínek stanovených ve smlouvě. Výplata z advokátní úschovy se tedy  řídí smlouvou o advokátní úschově a advokát může s kupní cenou nakládat pouze dle ustanovení takové smlouvy.

Výhody pro kupujícího

Kupující má jistotu,  že prodávající obdrží kupní cenu z advokátní úschovy až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, neboť teprve tímto zápisem se stává kupující vlastníkem nemovitosti, ne podpisem převodní smlouvy. Kdyby z jakéhokoliv důvodu k  zápisu do katastru nemovitosti nedošlo, smlouva o advokátní úschově zajišťuje, že se  kupní cena  vrací zpět kupujícímu. Při složení kupní ceny do advokátní úschovy lze snížit riziko spojené se situací, kdy by se v mezidobí od podpisu kupní smlouvy do vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví objevila např. exekuce či jiná právní vada.

Výhody pro prodávajícího

Prodávající má jistotu, že  návrh na vklad do katastru nemovitostí je podáván až v době, kdy již kupní cena je zadržena  na úschovním účtu a že po zápisu vlastnického práva kupujícího mu bude kupní cena vyplacena z advokátní úschovy, výplata kupní ceny již nezávisí na vůli kupujícího, ale řídí se smlouvou o úschově.  

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod