Potřebujete vymoci dluh?

Nabízíme vymáhání dluhů, jednak těch vzniklých  ze smluv uzavíraných mezi občany, např. dluhy vzniklé z půjček nebo dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo dohod o vypořádání společného jmění manželů, a jednak pohledávky živnostníků, firem a společností, které vznikají z obchodního styku, typicky z neuhrazení faktur za dodávky zboží a služeb.

 

Předžalobní upomínka

Vymáhání dluhu po splatnosti zahajujeme zasláním předžalobní upomínky. Na upomínku samotného věřitele dlužníci ve většině případů nereagují, je tedy málo efektivní, pokud však obdrží dlužník výzvu advokáta, snaží se úhradu dluhu ve většině případů vyřešit.

 

Návrh na vydání platebního rozkazu soudem

Pokud není dluh uhrazen, podáváme návrh na vydání platebního rozkazu. Pokud dlužník nepodá odpor, je to relativně rychlá cesta ke získání exekučního titulu. V případě podání odporu dlužníkem  soud v  platební rozkaz zruší a vydá rozsudek.

 

Podání návrhu na exekuci

V konečné fázi, pokud nabude platební rozkaz nebo vydaný rozsudek právní moci, podáváme návrh na exekuci, přičemž spolupracujeme s exekutorskými úřady, které dluhy vymáhají efektivním způsobem.

 

A pokud již máte  podklad pro exekuci?

Pokud již máte k dispozici platební rozkaz, rozsudek, rozhodnutí rozhodčího soudu v právní moci nebo notářský zápis s přímou vykonatelností a dlužník se přesto k placení nemá, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme podání návrhu na exekuci. Náklady exekuce uhradí v konečném důsledku dlužník, zálohy na odměnu za podání návrhu hrazené z Vaší strany naší kanceláři  jsou proto minimální, spíše symbolické.

U vymáhání dluhu je možné z povahy věci poskytnout tuto službu i bez osobní návštěvy v advokátní kanceláři, tzv. na dálku. Tuto službu tedy poskytujeme v rámci celé ČR.

V určitých případech klient uhradí pouze soudní poplatek, odměnu advokáta hradí dlužník po úspěšném vymožení dluhu, např. pokud podklady zahrnují podepsané uznání dluhu nebo jde o pohledávky řádně právně podložené, tedy vzniklé na základě odborně zpracovaných kvalitních smluv. Zda-li Váš případ patří do této kategorie,  posoudíme zcela bezplatně na základě zaslaných podkladů.

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod