Posouzení  smlouvy vypracované realitní kanceláří

Pokud máte návrh kupní smlouvy předložený druhou smluvní stranou nebo realitní kanceláří, tak Vám nabízíme její kontrolu, můžeme Vás upozornit na rizika a upravit ustanovení smlouvy tak, aby Vás lépe chránila.

S ohledem na hodnotu nemovitostí se vždy vyplatí nechat si smlouvu, když již ne zpracovat, tak alespoň nechat posoudit  a upravit svým advokátem. U kupních smluv na nemovitosti pokud podceníte právní detaily nebo ustanovení smlouvy, můžete přijít o nemovitosti nebo o peníze. Ve srovnání s tím, co vše může hrozit z nekvalitní a neodborné smlouvy o převodu nemovitostí, a také s přihlédnutím k vysokým hodnotám převáděných nemovitostí, nejsou odměny advokáta za zpracování či posouzení smlouvy nijak vysoké.

 

Advokátní úschova – bezpečný převod peněz při převodu nemovitostí

Při převodu nemovitostí klientům vždy doporučujeme a nabízíme složení kupní ceny do advokátní úschovy.

Složit kupní cenu do úschovy realitní kanceláře je obecně považováno za rizikové. Realitní kancelář se v mezidobí od podpisu převodní smlouvy do zápisu vlastnictví na katastru nemovitostí může dostat do finančních problémů a kupní cenu by již nepřeposlala prodávajícímu. Velice snadno se tak lze dostat do situace, kdy nebudete mít ani nemovitost, ani peníze, viz časté případy publikované v médiích. Advokát je zapsán u České advokátní komory, jeho činnost musí být v souladu se zákonnými předpisy o advokacii a je zaručeno, na rozdíl od úschov u realitních kancelářích, že finanční prostředky budou z úschovy vždy vyplaceny.

U advokátní úschovy se jedná se o zadržení kupní ceny na úschovním účtu advokátní kanceláře, a to do doby splnění podmínek stanovených ve smlouvě. Výplata z advokátní úschovy se tedy řídí smlouvou o advokátní úschově a advokát může s kupní cenou nakládat pouze dle ustanovení takové smlouvy.

 

Výhody pro kupujícího

Kupující má jistotu, že prodávající obdrží kupní cenu z advokátní úschovy až po zápisu vlastnikého práva kupujícího do katastru nemovitostí, neboť teprve tímto zápisem se stává kupující vlastníkem nemovitosti, ne podpisem převodní smlouvy. Kdyby z jakéhokoliv důvodu k zápisu do katastru nemovitosti nedošlo, smlouva o advokátní úschově zajišťuje, že se kupní cena vrací zpět kupujícímu. Při složení kupní ceny do advokátní úschovy lze snížit riziko spojené se situací, kdy by se v mezidobí od podpisu kupní smlouvy do vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví objevila např. exekuce či jiná právní vada.

 

Výhody pro prodávajícího

Prodávající má jistotu, že návrh na vklad do katastru nemovitostí je podáván až v době, kdy již kupní cena je zadržena na úschovním účtu a že po zápisu vlastnického práva kupujícího mu bude kupní cena vyplacena z advokátní úschovy, výplata kupní ceny již nezávisí na vůli kupujícího, ale řídí se smlouvou o úschově.

 

 

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod