Dotazy na úvodní stránce

Možnosti oddlužení fyzických osob

Pro koho je oddlužení určeno?

Oddlužení je v zásadě určeno pro dlužníky - nepodnikatele. Novela insolvenčního zákona však připustila, že dluh vzniklý podnikatelskou činností nebrání oddlužení za předpokladu, že s tímto způsobem úpadku souhlasí věřitel o jehož pohledávku jde, přičemž platí, že věřitel souhlasí pokud výslovně nesdělí svůj nesouhlas.

Způsoby oddlužení

Oddlužení lze po novele insolvenčního zákona účinné od 1.6.2019 provést dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Již tedy není možné žádat o oddlužení vylučně plnením splátkového kalendáře.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Oddlužovací novela přinesla mimo jiné i novou úpravu kvantitativní bariéry pro povolení oddlužení. Bylo tak upuštěno od dřívější hranice splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v období pěti let.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je možno splnit ve dvou variantách - v pětileté nebo tříleté.

Tříletá varianta je možná u neprivilegovaných dlužníků, kteří jsou schopni během těchto tří let splnit alespoň 60 % pohledávek nezajištěným věřitelů, přičemž není nutno přihlížet k podřízeným pohledávkám (dle § 172 odst. 2 IZ jde zejména o úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuta pro případ prodlení).

U osob zvláště zranitelných je délka oddlužení 3 roky omezena zákonnou úpravou a oddlužení je splněno po uplynuté této doby, nehledě na skutečnou míru uspokojení věřitelů.
K zavedení zvláštní kategorie zranitelných osob došlo s cílem zkrátit dobu oddlužení pro dlužníky vyloučené z pracovního trhu a pro dlužníky kteří mají příjem pouze ze státního rozpočtu. Do této kategorie spadají zejména starobní důchodci a osoby postižené invaliditou druhého nebo třetího stupně.

S účinností novely insolvenčního zákona přibyla i zvláštní ochrana dětských dlužníků. O dětského dlužníka se přitom jedná v případech, kdy pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka.

Pětiletá varianta je dle zákona považována za variantu základní, platí tedy, že pokud se nejedná o privilegovaného dlužníka nebo o dlužníka, u kterého není předpoklad splnění podmínky splacení alespoň 60 % závazků v době tří let.

Ke splnění oddlužení v pětileté variantě dochází pokud oddlužení nebylo po tuto dobu zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat.

Splátkový kalendář fyzické osoby - podnikatele

Insolvenční zákon po novele účinné od 1.6.2019 umožňuje oddlužení i u fyzických osob podnikatelů. Z důvodu, že u nich není možno provádět srážky ze mzdy, platu či jiných obdobných přijmů, je každů měsíc srážena tzv. zálohová splátka.

Zalohová splátka je určována z jedné dvanáctiny zjištěného dlužníkova zisku za poslední zdaňovací období, které předchází podání návrhu na povolení oddlužení a vypočítává se ve výši, v jaké mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Na konci každého zdaňovacího období je dlužník povinnen předložit insolvenčnímu správci účetnictví, přiznání k dani z příjmů, výpisy z účtů, apod. a insolvenční správce vypočte tzv. referenční částku.

Je-li součet zálohových splátek splacených dlužníkem za dané zdaňovací období nižší než součet referenčních srážkek za zdaňovacíobdobí ve kterém oddlužení trvalo, vyzve insolvenční správce dlužníka k uhrazení nedoplatku ve výši rozdílu mezi těmito částkami.

V případě, že je součet splacených splátek vyšší než součet referenčních částek za zdaňovací období, může soud na návrh dlužníka pro následující zdaňovací období stanovit jinou výši zálohové splátky, přeplatek se však nevrací.

15. 11. 2020
Zpět

Neváhejte nás kontaktovat. Na telefonu jsme k dispozici Po-Pá od 9:00 hod do 19:00 hod